Immaterieel erfgoed

In 2003 heeft de UNESCO een conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed aangenomen. Dit verdrag gaat over niet-tastbaar erfgoed: tradities en gebruiken die van generatie op generatie worden overgedragen en aan de veranderende omstandigheden worden aangepast. Nederland ondertekende de conventie in september 2012. Deze ondertekening brengt voor de overheid de verplichting met zich mee om het immaterieel erfgoed in kaart te brengen en maatregelen te nemen voor het behoud ervan.

Provincie brede inventarisatie

De website bevat de resultaten van een inventarisatie van immaterieel erfgoed in Overijssel en de mensen die zich daarvoor inzetten. Deze verkenning heeft op drie niveaus plaats gevonden. Op lokaal niveau zijn erfgoedambassadeurs van historische verenigingen nagegaan welke tradities in ere worden gehouden. Daarbij hebben ze zich vooral gericht op streekeigen gebeurtenissen. In de gemeenten Enschede, Olst-Wijhe en Ommen zijn tijdens het jaar 2013 door onafhankelijke deskundigen juist zoveel mogelijk tradities in kaart gebracht. De onderzoekers hebben zich in het bijzonder gericht op factoren die instandhouding van tradities bevorderen of belemmeren. Op provinciaal niveau tenslotte heeft de projectleider van de IJsselacademie diverse tradities beschreven, die een voorbeeldfunctie voor andere gemeenschappen kunnen vervullen.


Nationaal erfgoed

Immaterieel erfgoed is niet bedoeld om het verleden in stand te houden, maar om uitdrukking te geven aan de identiteit van bepaalde gemeenschappen vandaag de dag. Erfgoedgemeenschappen voelen zich verantwoordelijk om hun tradities door te geven aan volgende generaties. Met het oog daarop hebben ze de mogelijkheid een traditie voor te dragen voor de nationale inventaris van immaterieel cultureel erfgoed. Om in aanmerking te komen voor de status van nationaal erfgoed, zal allereerst een erfgoedzorgplan moeten worden opgesteld. Zo’n plan dwingt betrokkenen na te denken over de toekomst van hun activiteiten. De procedure voor aanmelding loopt via het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. De nationale lijst zal ook als uitgangspunt dienen voor een voordracht voor de internationale inventaris.